utolsó frissítés: 2006. nov. 29.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Szilágysomlyó. Báthory vár. (Erdélyi Műemlékek 1). Utilitas Kiadó—Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2006. 20.
 • > (Hegedűs Csilla) Bonchida. Bánffy-kastély . (Erdélyi Műemlékek 10). Transilvania Trust Alapítvány—Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2005. 20.
 • > Alvinc. Martinuzzi—Bethlen kastély (Erdélyi Műemlékek 38). Transilvania Trust Alapítvány—Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2005. 16.
 • > Kolozsvár. A Farkas utcai református templom. (Erdélyi Műemlékek 3). Transilvania Trust Alapítvány—Kriterion. Kolozsvár, 2005. 16.
 • > A marosillyei Veres-bástya. (Erdélyi Művelődéstörténeti Források. II. Szerk. Kovács András). Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány. Kolozsvár, 2004. 114.
 • > Késő reneszánsz építészet Erdélyben. 1541—1720. TLA—Polis. Budapest—Kolozsvár, 2003. 215. (Utánnyomás: 2006).
 • > Kézdiszentlélek templomai. Kovács András és Tüdős Kinga tanulmányai. Kézdivásárhely, 2003.
 • > Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok. 1727—1737. (Erdélyi Művelődéstörténeti Források. I. Szerk. Kovács András). Közzéteszi Kovács András és Kovács Zsolt, bev. tanulmány, jegyzetek Kovács András. Kolozsvár, 2002. 230.
 • > Budai, Enikő: Transylvania Anno Domini MMI (Transylvania Anno Domini MMI: a photo album of Transylvanian ruins) Hungarian-English bilingual edition. Appendix Kovács András. Kolozsvár—Cluj, 2001. 93.
 • > Fejezetek az egyetemes művészet történetéből. BBTE. Történelem Filozófia Kar, Távoktatás. Kolozsvár, 2000. 59.
 • > A történelem segédtudományai. Vázlatok a Babeş-Bolyai TE Történelem-Filozófia Karának posztgraduális műemlékvédelmi szakmérnök-képző tanfolyamán 1998-ban tartott előadásokhoz. (Sokszorosított előadás).
 • > Kolozsmonostor. Római katolikus Kálvária templom. (Erdélyi Műemlékek 27). Kolozsvár, 1997. 16.
 • > Fogaras. Várkastély . (Erdélyi Műemlékek 13). Kolozsvár, 1996.
 • > Gyulafehérvár. Szent Mihály székesegyház. (Erdélyi Műemlékek 26). Kolozsvár, 1996. 20.
 • > A kolozsvári Farkas utcai templom címerei. Entz Géza és Kovács András tanulmányaival. Szerk. Kovács András. Dani János és W. Kovács András közreműködésével. Balassi Könyvkiadó, Budapest — Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 1995. 94.
 • > Bonchida. Bánffy kastély. (Erdélyi Műemlékek 10). Castrum Könyvkiadó. Sepsiszentgyörgy, 1995. 20.
 • > A radnóti várkastély. (Erdélyi Tudományos Füzetek 215). Kolozsvár, 1994. 68.
 • > Bistriţa. Biserica evanghelică. (ford. Pap Ferenc). Sf. Gheorghe—Cluj, 1994. 16.
 • > Beszterce. Evangélikus templom . (Erdélyi Műemlékek 2). Sepsiszentgyörgy—Kolozsvár, 1993. 16.
 • > Déva. Ferences kolostor. (Erdélyi Műemlékek 4). Sepsiszentgyörgy—Kolozsvár, 1993. 16.
 • > Kolozsvár. A Farkas utcai református templom. (Erdélyi Műemlékek 3). Sepsiszentgyörgy—Kolozsvár, 1993. 16.
 • > Szilágysomlyó. A Báthory vár. (Erdélyi Műemlékek 1). Sepsiszentgyörgy—Kolozsvár, 1993. 16.
 • > Az aranyosgerendi református templom. Kolozsvár, l990. 12.
 • > Construcţii patronate de Gabriel Bethlen. [Doktori disszertáció tézisei]. Cluj-Napoca, 1984. 25.

Tanulmány, szakcikk

 • > Képfaragók és dekorátorok a 17. századi Erdélyben. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából 3. folyam I (11)/2006. 163—178.
 • > „Transilvaniae civitas primaria”. In: Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei / Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum: „Oraşul comoară”. Clujul în secolele XVI—XVII / „A kincses város”. Kolozsvár a XVI—XVII. században. 2005. 11—14.
 • > Arta Transilvaniei în epoca principatului. In: Istoria Transilvaniei. II (de la 1541 până la 1711). Szerk. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András. Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane. Cluj-Napoca, 2005. 329—342.
 • > Gyulafehérvár, az erdélyi fejedelmi udvar színtere a 16. században. In: Idővel paloták? Magyar udvari kultúra a 16—17. században, szerk. G. Etényi Nóra és Horn Ildikó, Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 235—258.
 • > Az alvinci kastély és leltárai. In: Erdély XVII—XVIII. századi építészetének forrásaiból (Sapientia Könyvek). Szerk. Kovács Zsolt. Scientia Kiadó. Kolozsvár, 2004. 9—64.
 • > Címeríró Pál deák történetéhez. In: Pál Judit—Sipos Gábor (szerk.) Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 2004. 246—257.
 • > Malomárka evangélikus templomáról. In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerk. Vadas Ferenc. Hild—Ybl Alapítvány. Budapest, 2004. 103—107.
 • > A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház története. In: Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök székhelye. A Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szeminárium Évkönyve. Szerk Baróti László-Sándor. [Csíkszereda] 2003. 37—54.
 • > Apafi György almakereki sírkápolnájáról. Református Szemle 96/2003. 625—634.
 • > Kolozsvár, Farkas utca 12. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor et alii. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 2003. 255—260.
 • > A gyergyószárhegyi Lázár-kastély építéstörténetéről. In: Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Szerk. Pál Judit—Rüsz Fogarasi Enikő. Cluj-Napoca, 2002. 29—40.
 • > A marosillyei kastély történetéről. Bethlen Gábor fejedelem címere. Református Szemle 2002. 8—20.
 • > Despre tiparele sigilare ale principelui Gabriel Bethlen. In: Artă românească. Artă Europeană. Centenar Virgil Vătăşianu. Coord. M. Porumb—A. Chiriac. Oradea, 2002. 145—152.
 • > A gyergyószárhegyi Lázár-kastély. Művészettörténeti tanulmány. 2001.
 • > Kolozsmonostor. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon — Benedictine Monasteryes in Medieval Hungary. Kiállítás a Pannonhalmi Bencés főapátságban 2001. március 21-től november 11-ig. Exhibition in the Benedictine Archabbey of Pannonhalma. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma, 2001. 396—399.
 • > I. Rákóczi György fejedelem erdélyi építkezéseiről. In: Erdély és Patak fejedelemasszonya Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok születésének 400. évfordulójára. II. Szerk. Tamás Edit (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 41). Sárospatak, 2000. 63—96.
 • > Liturgikus megújulás és műemlékvédelem — nem csak a katolikus egyházban. Korunk III. S. 11/2000. 111—115.
 • > Szász Károly (1919—1965) és a nagybányai Szent István templom. In: A nagybányai Szent István templom. Szász Károly emlékére. (EMKE Füzetek 17—18.) Nagybánya, 2000. 7—11.
 • > A kolozsvári zodiákus terem. In: A közművelődés szolgálatában. Antológia a Művelődés 1990—1994-es évfolyamaiból. Szerk. Gábor Dénes és Szatmári László. Kolozsvár, 1998. 99—105.
 • > Castelul din Someşeni (Cluj). Ars Transsilvaniae 7/1997. 91—102.
 • > Francesco di Giorgio Martini és a kézdiszentléleki templomvár. Egy olasz reneszánsz építészeti traktátus erdélyi recepciójáról. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 35. Szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter). Szeged, 1997. 299—305.
 • > Kézdiszentlélek templomai. In: A műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. Nemzetközi Tudományos Ülésszak. Tusnád, 1997. Sepsiszentgyörgy, 1997. 100—105.
 • > Biserica evanghelică din Monariu (Jud. Bistriţa-Năsăud). Ars Transsilvaniae 6/1996. 33—41.
 • > Despre arhitectura medievală a Transilvaniei. Entz Géza, Erdély építészete a 11—13. században (Arhitectura Transilvaniei în secolele XI—XIII) , Kolozsvár, 1994. 260 pp., 57 il., 2 hărţi; Idem: Erdély építészete a 14—16. században (Arhitectura Transilvaniei în secolele XIV—XVI), Kolozsvár, 1996. Ars Transsilvaniae 6/1996. 181—184.
 • > Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök középkori székhelye. In: Márton Áron Emlékkönyv. Születésének 100. évfordulóján. Szerk. Dr. Marton József. Gloria Kiadó. Kolozsvár, 1996. 191—201.
 • > L'architetto dell'anno 1570 della fortezza di Oradea. In: Omaggio a Dinu Adameşteanu (Bibliotheca Ephemeris Napocensis) a cura di Marius Porumb. Ed. Clusium. Cluj-Napoca, 1996. 253—258.
 • > (Sipos Gáborral és Tonk Sándorral): Értelmiség és Erdély magyar társadalma a fejedelemség korában. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület budapesti bemutatkozása. 1995. jan. 26. Budapest, 1995.
 • > Castelul din Bonţida. Etape de construcţie în stilul Renaşterii. Ars Transsilvaniae 5/1995. 123—146.
 • > L'église unitarienne de Dîrjiu — Die Unitarierkirche in Dîrjiu. In: Denkmäler in Rumänien. Vorschläge des Rumänischen Nationalkomitees von ICOMOS zur Ergränzung der Liste des Weltkulturerbes — Monuments en Roumanie. Propositions du Comité National Roumain de l'ICOMOS pour la Liste du Patrimoine Mondial. (Hrsg.-Red.) Christoph Machat, ICOMOS. Cahiers du Comité National Allemand — Hefte des Deutschen Nationalkomitees 15/1995. 38—40.
 • > A kolozsvári Zodiákus terem. Művelődés 46/1994/10. 39—42.
 • > Colegiul academic de la Alba Iulia. Ars Transsilvaniae 4/1994. 35—47.
 • > Reneszánsz címeres kandalló Abafáján. Erdélyi Múzeum 56/1994. 83—84.
 • > A szászmátéi református templom 16. századi síremlékéről. Művelődés 42/1993/1. 44.
 • > Entz Géza (1913—1993). Helikon 4/1993/8. 15.
 • > Magna Curia din Deva. Contribuţii la istoria construcţiilor. Ars Transsilvaniae 3/1993. 153—168.
 • > A középkori Várad — László király városa. Korunk III. S. 3/1992. 113—115.
 • > Contribution des épigraphistes humanistes a la topographie de Alba Iulia (Gyulafehérvár) au Moyen Age et au début de l'Ere moderne. In: Szamosközy István: Analecta Lapidum. 1593. Inscriptiones Romanae. 1598. Ed. par István Monok, trad. par Jenő Németh. Szeged, Scriptum Kft. 1992. 25—36.
 • > Observatorul astronomic Batthyaneum de la Alba Iulia: un program decorativ puţin cunoscut. Ars Transsilvaniae 2/1992. 29—48.
 • > Castelul din Blaj. Ars Transsilvaniae 1/1991. 107—113.
 • > Csillagképek és épületplasztika. Adalékok a kolozsvári reneszánsz épületplasztika történetéhez. Ars Hungarica 19/1991. 157—165.
 • > Kosmographische Darstellungen in der klausenburger Bauplastik der Renaissancezeit. Forschungen zur Volks- und Landeskunde 34/1991. 49—52.
 • > A gyulafehérvári Collegium Academicum. Korunk, III. S. 1/1990. 1208—12l0.
 • > Subiecte cosmografice în plastica clujeană din ultimul sfert al secolului al XVI-lea. Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie 29/1988—1989. 369—379.
 • > Date noi privind viaţa Zamfirei, fiica lui Moise-vodă. Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie 27/1986. 349—374.
 • > Amvonul din Bărăbanţ — Alba Iulia. In: Studii de istorie a artei. Szerk. Mircea Ţoca. Cluj-Napoca, 1982. 162—175.
 • > (Mircea Ţocával): Adalékok a váradi fejedelmi palota építéstörténetéhez. In: Művelődéstörténeti Tanulmányok. Szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor, Bukarest, 1979. 107—115, 228—229.
 • > Stílusok, művek, mesterek [B. Nagy Margit tudományos munkásságáról]. Korunk 37/1978. 4. sz.
 • > (Mircea Ţocával): Contribuţii la cunoaşterea palatului în stil Renaştere de la Oradea: reliefurile în stuc din secolul al XVII-lea. Biharea 4/1977. 199—222.
 • > (Mircea Ţocával): Arhitecţi italieni în Transilvania în cursul secolelor al XVI-lea si al XVII-lea. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. SH. 18/1973. 22—30.
 • > Az alvinci kastély. Korunk 30/1971. 1169—1071.
 • > Diplomele de înnobilare şi iconografia lui Nicolaus Olahus. Revista Muzeelor 6/1969. 101—110.

Ismeretterjesztő írások

 • > Az én házam — az én váram. Castellum Értesítő 5/2004. október 2 (13/2) sz.
 • > Gyulafehérvár és székesegyháza. Krónika 2/2000. dec. 30—31/306. 10.
 • > A gyulafehérvári székesegyházban folyó átalakításokról. Keresztény Szó 8/1997/1. 16—19.
 • > Erdélyi reneszánsz várkastélyok. In: Erdélyi Református Naptár az 1998. évre, Kolozsvár, 1997. 171—186.
 • > A műemlékkutatás fontosságáról. Partium 1995/2—3.
 • > A dévai Magna Curia. Családi Tükör 49/1994/5.
 • > Biró József, az építészettörténész. Partium (A Partiumi Közlöny Melléklete. Az Erdélyi Kárpát Egyesület, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság honismereti lapja) 1/1994/3.
 • > A balázsfalvi kastély. Családi Tükör 48/1993/6.
 • > A Báthoriak szilágysomlyói várkastélya. Családi Tükör 48/1993/10—11.
 • > A bonchidai kastély. Családi Tükör 48/1993/5.
 • > A kolozsvári Sz. Mihály templom. Családi Tükör 47/1993/1. 16-17.
 • > A küküllővári kastély. Családi Tükör 48/1993/7.
 • > A magyarvistai református templom. Családi Tükör 48/1993/3. 16—17.
 • > A radnóti kastély. Családi Tükör 48/1993/9.
 • > A szászfenesi római katolikus templom. Családi Tükör 48/1993/2. 16—17.
 • > A Vajda Úr hunyadi várkastélya.Családi Tükör 48/1993/12.
 • > Alvinc két várkastélya. Családi Tükör 48/1993/8.
 • > Az egeresi kastély. Családi Tükör 48/1993/4.
 • > A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház. Családi Tükör 47/l992/7.
 • > A magyarvalkói református templom. Családi Tükör 47/1992/9.
 • > A tövisi római katolikus templom. Családi Tükör 47/1992/10.
 • > Az aranyosgerendi református templom. Családi Tükör 47/1992/6.
 • > Szászsebes evangélikus temploma. Családi Tükör 47/l992/8.
 • > Batthyány Ignác, a gyűjtő és műpártoló. Családi Tükör 46/l990/7.
 • > Mátyás király. Családi Tükör 46/l990/4.
 • > Őrizz meg bennünket békében, Úristen! Helikon 1/1990. jan. 5.
 • > Szűz Mária a képzőművészetben. Keresztény Szó 1/1990. szept. 30.
 • > Az alvinci kastély építéstörténetéhez. Utunk 19/1974/1315.
 • > Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténész szemmel. A Hét 1/1970/2.
 • > „Farkas az én nevem...” A Hét 12/1983/7.